Nr. 701

Pausewang, Gudrun: Die Wolke

 

Materialien zur Unterrichtspraxis, Ravensburger Buchverlag: https://www.ravensburger.de/produkte/jugendbuecher/brisante-themen/materialien-zur-unterrichtspraxis-gudrun-pausewang-die-wolke-98128/index.html

Filmheft - Materialien für den Unterricht, Oetinger Verlag: https://www.vgo-schule.de/fileadmin/verlagsgruppe-oetinger.de/pdf/dokumente/schule/12-80252/Filmheft_Die%20Wolke_Doppelseiten.pdf